Vedtægter
Navn

Foreningens navn er: Dark Sky Denmark

Formål

Foreningen Dark Sky Denmark er en non-profit forening, og har som formål at bevare nattemørket, og skabe opmærksomhed om de problemer som opstår som følge af den tiltagende lysforurening.

Foreningen arbejder for

  • at involvere børn og unge, skolelærere og skoleklasser, så de lærer om konsekvenser og forebyggelse af øget lysforurening, og lærer om de metoder der bruges til at kortlægge lysforurening. 
  • at indsamle og formidle viden omkring lysforurening og bevarelse af naturligt nattemørke.
  • at arbejde for at der bliver indført lovgivning på området, på lige fod med love og regler om lydforureing og andre former for forurening.
  • at bygge bro mellem videnskab og kultur, ved at projektdeltagere dokumenterer deres oplevelser ved at producere video, foto, tegninger og podcasts. De producerede materialer vil indgå i foreningens dokumentation af oplevelser i mørket. 

Foreningen vil opfylde sin formålsparagraf ved at undervise, holde foredrag, undersøge kilder til lysforurening, involvere andre i undersøgelser af lysforurening, og oplyse om mulige tiltag mod lysforurening.

Foreningen Dark Sky Denmark blev stiftet ved generalforsamling d. 6. december 2023. 

Hjemsted

Foreningens hjemsted er Møn, Vordingborg Kommune.

Foreningen har adresse på Rådhusgade 47A, 4780 Stege.

Foreningens CVR-nummer er 44320355

Medlemmer

Alle kan være medlemmer af foreningen, hvis de vil arbejde for foreningens formål som beskrevet i vedtægterne.

Voksne medlemmer er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Ved den stiftende generalforsamling er det fastsat til 200 kr. årligt. Børn og unge under 18 år kan være medlemmer uden at betale kontingent.

Eksklusion

Medlemmer kan ved flertalsbeslutning i bestyrelsen eksluderes, hvis de modarbejder foreningens formål.

Eksluderede medlemmer kan få beslutningen drøftet på den førstkommende generalforsamling.

Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er en generalforsamling, der afholdes én gang årligt inden 1.september.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker pr. mail til foreningens medlemmer og igennem foreningens øvrige kommunikationskanaler med mindst fire ugers varsel.

Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage forud for mødet.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsesberetning vedr. foreningens aktiviteter i det forløbne år.

3. Godkendelse af revideret årsregnskab for det forgangne år.

4. Eventuelt indkomne forslag.

5. Bestyrelsens motiverede forslag til justering af igangværende års budget og aktiviteter, samt forslag til næste års budget og aktiviteter til generalforsamlingens godkendelse.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelse + suppleant (hvert 2. år).

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Regler for generalforsamlingen

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsænndringer og ophør af foreingen. Deltagelse i afstemning kræver personligt fremmøde, eller deltagelse i videokonference.

Hvert medlem i foreningen har 1 stemme. Stemmeberettigelse kræver medlemskab pr. 31/12 i det forgangne år, bortset fra ved den stiftende generalforsamling. Stemmeberettigede medlemmer er valgbare til foreningens bestyrelse, der vælges for 2 år ad gangen.

Der føres beslutningsreferat. Referatet underskrives af mødets dirigent.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer det med minimum 14 dages varsel.

Ledelse

Formand: Morten Pihl

Kasserer: Judith Breuning

Revisor: Endnu ikke valgt

Bestyrelse

Bestyrelsen består ved den stiftende generalforsamling af:

  • Morten Pihl
  • Judith Breuning

Der vælges hurtigst muligt flere bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på op til 4 medlemmer. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. I tilfælde af formandens fravær fungerer næstformanden som formand.

Bestyrelsesvalg foretages forskudt. Formand, næsteformand og kasserer er på valg hvert andet år, øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen fører referat over sine møder, der på det efterfølgende møde godkendes.

Den daglige drift varetages af foreningens formand.

På første bestyrelsesmøde udarbejdes og godkendes en administrationsaftale, der fastsætter rammerne omkring driften.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Økonomi, regnskab og revision

Foreningens midler tilvejebringes gennem støttebeløb, sponsorstøtte og kontingent fra medlemmer, samt ved eventuelt salg af varer og tjenesteydelser. Import og salg af SQM måleapparater til måling af lysforurening er også en mulig indtægtskilde.

Foreningen vil også søge relevante fonde, til finansiering af projekter.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningens regnskaber revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden. Indgåelse af bindende aftaler kræver underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være foreningens formand.

Bestyrelsen kan give fuldmagt til kassereren til udbetaling af mindre beløb indenfor en af bestyrelsen defineret ramme.

Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, når forslaget er udsendt mindst 14 dage før generalforsamlingen og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

Hvis der opstår problemer med tolknningen af vedtægterne, er det bestyrelsens opgave at finde en løsning, f.eks.  ved at undersøge, hvordan foreningen tidligere har løst problemstillingen, ved at hente rådgivning ude fra eller ved at bestyrelsen tolker vedtægterne.

Bestyrelsen kan gøre dette, fordi det er bestyrelsen, der fungerer som foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen bør dog overveje, om den reelt ønsker at træffe beslutning i et tvivls- eller konflikttilfælde eller om det skal være generalforsamlingen, som tager stilling til sagen.

Foreningens medlemmerne kan altid udfordre bestyrelsens tolkning af vedtægterne ved at tage emnet op på generalforsamlingen, enten som et vedtægtsændringsforslag eller som under indkomne forslag.

Generalforsamlinger

Generalforsamlinger kan foregå ved fysisk møde, eller ved videokonferencer.

Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan ske ved beslutning på såvel den ordinære som på den ekstraordinære generalforsamling. Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst 3/4 af medlemmerne er repræsenterede ved generalforsamlingen og at 2/3 af disse stemmer for opløsningen af foreningen.

Hvis ikke 3/4 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen af foreningen kan vedtages af 2/3 af de repræsenterede.

Såfremt opløsningen vedtages og der ved likvidationen er midler i behold ud over, hvad der er fornødent til dækning af foreningens forpligtelser, skal midlerne skænkes til formål, der ligger på linje med foreningens formål.